KRO-42534

(2,5-dimethylphenyl)hydrazine,hydrochloride

56737-78-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H13ClN2
(2,5-dimethylphenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-42017

(2,6-dimethylphenyl)hydrazinium chloride

2538-61-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H12N2
(2,6-dimethylphenyl)hydrazinium chloride; (2,6-dimethyl-phenyl)-hydrazine,hydrochloride; (2,6-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride; (2,6-dimethyl-phenyl)-hydrazin,hydrochlorid
KRO-22881

4-nitrophenylhydrazine hydrochloride

636-99-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8ClN3O2
4-nitrophenylhydrazine hydrochloride
KRO-28787

(3-nitrophenyl)hydrazine,hydrochloride

636-95-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8ClN3O2
(3-nitrophenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-35128

2-nitrophenyldrazinehydrochloride

6293-87-4; 56413-75-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H11ClN2
2-nitrophenyldrazinehydrochloride; 2-nitrophenyldrazinehcl
KRO-24295

4-cyanophenyl hydrazine hydrochloride

2863-98-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8ClN3
4-cyanophenyl hydrazine hydrochloride; 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride; 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride; 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride; p-cyanophenylhydrazinium chloride; 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride; 4-hydrazinobenzonitrile monohydrochloride; 4-hydrazino-benzonitrile hydrochloride; 4-cyanophenylhydrazine hcl
KRO-30136

3-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride

17672-26-3; 2881-99-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8ClN3
3-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride; 3-cyanophenylhydrazine hcl; 3-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride; 3-cyanophenylhydrazine hydrochloride
KRO-26493

4-(trifluoromethyl)phenylhydrazinehydrochloride

2923-56-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8ClF3N2
4-(trifluoromethyl)phenylhydrazinehydrochloride; 4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride; (4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride; 4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride; 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
KRO-40994

(2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride

3107-34-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H8ClF3N2
(2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride; 2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride; 2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride; o-trifluoromethylphenylhydrazine hydrochloride; 2-hydrazinobenzotrifluoride hcl
KRO-28990

3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride

39232-91-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H11ClN2O
3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride; (3-methoxyphenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-29513

3-bromophenylhydrazinehydrochloride

27246-81-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8BrClN2
3-bromophenylhydrazinehydrochloride; einecs 248-362-0; (3-bromophenyl)hydrazine hcl; 3-bromophenylhydrazine hydrochloric acid salt; 3-bromophenylhydrazine hydrochloride
KRO-36243

2-bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate

50709-33-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8BrClN2
2-bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate; (2-bromophenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-30226

m-chlorophenylhydrazine hydrochloride

2312-23-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8Cl2N2
m-chlorophenylhydrazine hydrochloride; 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride; m-clphnhnh2*hcl; 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride; (3-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
KRO-37325

o-chlorophenylhydrazine hydrochloride

41052-75-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8Cl2N2
o-chlorophenylhydrazine hydrochloride; (2-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride; 2-chloro phenyl hydrazxine hydrochloride; 2-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride; 1-(2-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride; 2-chlorophenylhydrazine hcl; o-chlorophenyl hydroazine hydrochloride; 1-(2-chlorophenyl)hydrazine; n-chlorosuccinimide; (2-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride; o-chlorophenylhydrazine*hcl
KRO-31350

m-fluorophenylhydrazine hydrochloride

2924-16-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H8ClFN2
m-fluorophenylhydrazine hydrochloride; 3-fluorophenylhydrazine hcl; 3-fluorphenylhydrazine hydrochloride; (3-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
KRO-26377

(4-ethylphenyl)hydrazine hydrochloride

53661-18-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H13ClN2
(4-ethylphenyl)hydrazine hydrochloride; (4-ethylphenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-01383

phenylhydrazine hydrochloride

59-88-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H9ClN2
phenylhydrazine hydrochloride
KRO-35619

2-ch3-4-ch3s-c6h3oh

635-26-7; 529-27-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H10N2
2-ch3-4-ch3s-c6h3oh; 4-methylthio-o-cresol; 4-methylmercapto-2-methyl-phenol; n-o-methylphenylhydrazine; o-tolyl hydrazine; 2-methyl-4-(methylsulfenyl)phenol; 2-methyl-4-(methylsulfanyl)phenol; o-cresol,4-methylthio; 2-methylphenyl hydrazine; methylphenylhydrazine; 2-ch3-phenylhydrazine
KRO-32910

(3,5-dimethylphenyl)hydrazine,hydrochloride

60481-36-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H13ClN2
(3,5-dimethylphenyl)hydrazine,hydrochloride
KRO-46663

aminophenylethylamine

644-21-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H12N2
aminophenylethylamine; hydrazine,1-ethyl-1-phenyl; 1-ethyl-1-phenyl-hydrazine; n-aethyl-n-phenyl-hydrazin; n-ethyl-n-phenylhydrazine