KRO-20015

5-bromomethyl indazole

496842-04-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H7BrN2
5-bromomethyl indazole
KRO-36498

pyridine,2-bromo-6-nitro

21203-78-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H3BrN2O2
pyridine,2-bromo-6-nitro
KRO-35034

benzyloxycarbonyl-2-iodoethylamine

68373-12-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H12INO2
benzyloxycarbonyl-2-iodoethylamine; ich2ch2nhco2bn; n-cbz-iodoethylamine; n-benzyloxycarbonyl-2-iodoethylamine; n-carbobenzoxy-2-iodoethylamine
KRO-49541

1,1-bis-bromomethyl-cyclopropane

29086-41-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H8Br2
1,1-bis-bromomethyl-cyclopropane; cyclopropane,1,1-bis(bromomethyl); 1,1-dibromomethylcyclopropane; 1,1-bis-brommethyl-cyclopropan; 1.1-dibrommethylcyclopropan
KRO-08667

copolyvidone

25086-89-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
(C6H9NO.C4H6O2)x
copolyvidone; kolima35; kolima10; s630; gaf-s630; pvp-va
KRO-33869

4,5,6,7-tetrafluoro-2-benzofuran-1,3-dione

652-12-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8F4O3
4,5,6,7-tetrafluoro-2-benzofuran-1,3-dione
KRO-24359

benzoic acid,4-cyano-2-methyl

1975-53-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H7NO2
benzoic acid,4-cyano-2-methyl; cl9050; 4-cyano-2-methyl-benzoic acid; 4-cyano-2-methyl-benzoesaeure; methyl 4-cyanobenzoic acid; 4-cyan-2-methyl-benzoesaeure
KRO-27990

4-(o-tolyloxy)piperidine

63843-42-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H17NO
4-(o-tolyloxy)piperidine
KRO-11968

(1-benzyl-piperidin-4-yl)-methyl-amine

7006-50-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C13H20N2
(1-benzyl-piperidin-4-yl)-methyl-amine
KRO-13978

n-[(1r)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]acetamide

112101-74-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H18N2O4S
n-[(1r)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]acetamide; acetamide, n-[(1r)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-
KRO-43338

1,3-dichlorofluorobenzene

1435-48-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H3Cl2F
1,3-dichlorofluorobenzene; 1,3-dichloro-4-fluorobenzene; 2,4-dichlor-1-fluor-benzol; 2,4-dichloro-1-fluorobenzene; 1-f-2,4-c6h3cl2; 2,4-dichlorofluorobenzene; 2,4-dichlorofluorobenzene; 2,4-dichloro-1-fluoro-benzene; 2,4-dichloro-1-fluor; dcfb 2,4-dichlorofluorobenzen; benzene,2,4-dichloro-1-fluoro
KRO-46729

2(1h)-pyrimidinone, 1-.β.-d-ribofuranosyl-

3690-10-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H12N2O5
2(1h)-pyrimidinone, 1-.β.-d-ribofuranosyl-; 4-deoyuridine; [14c]-zebularine; 2(1h)-pyrimidinone,1-b-d-ribofuranosyl; zebularine; 1--d-ribofuranosyl-2(1h)-pyrimidinone; 4-deoxyuridine; pyrimidin-2-one-d-ribofuranoside
KRO-29323

4-iodo-3-methylpyrazole

15802-75-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C4H5IN2
4-iodo-3-methylpyrazole; 4-iodo-5-methyl-1h-pyrazole; 4-iodo-3-methyl-1h-pyrazole
KRO-10776

(s)-1-(4-isopropylphenyl)ethanamine-hcl

222737-88-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C11H18ClN
(s)-1-(4-isopropylphenyl)ethanamine-hcl; (s)-1-(4-isopropylphenyl)ethanamine hydrochloride
KRO-40540

2-tert-butoxycarbonylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid

1240361-06-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C14H19NO4S
2-tert-butoxycarbonylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid; 2-(boc-amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
KRO-20376

2-bromo-5-cyanothiophene

2160-62-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H2BrNS
2-bromo-5-cyanothiophene; 5-bromo-2-thiophenecarbonitrile; 2-cyano-5-bromothiophene; 2-bromothiophene-5-carbonitrile
KRO-04669

dimaten

24237-54-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C17H20N2O2S
dimaten; tinoridine; y 3642; 2-amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydro-thieno<pyridin-3-carbonsaeuereethylester
KRO-45881

[1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methanol

540468-96-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H7F3N2O
[1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methanol
KRO-33465

3-hydroxy-1h-pyridin-4-one

10182-48-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H5NO2
3-hydroxy-1h-pyridin-4-one; pyridine-3,4-diol
KRO-52256

6,7-diethoxy-4-chloro-quinazoline

162363-46-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H13ClN2O2
6,7-diethoxy-4-chloro-quinazoline; qc-675; s14-2420; quinazoline,4-chloro-6,7-diethoxy