KRO-42900

4-iodophenyloxazoline

195436-88-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H6INO
4-iodophenyloxazoline
KRO-33886

3-(3-methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxaldehyde

251912-68-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C11H9NO3
3-(3-methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxaldehyde; 3-(3-methoxy-phenyl)-isoxazole-5-carbaldehyde
KRO-19978

methyl 5-cyclopropyl-1,2-oxazole-3-carboxylate

887360-91-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H9NO3
methyl 5-cyclopropyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
KRO-19801

5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole

1346808-41-0
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H16BNO3
5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
KRO-22132

5-(4-hydrazinylphenyl)oxazole hydrochloride

297757-05-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)

5-(4-hydrazinylphenyl)oxazole hydrochloride
KRO-21812

ethyl [n-(tert-butoxycarbonyl)-5-aminomethyl]isoxazole-3-carboxylate

253196-37-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H18N2O5
ethyl [n-(tert-butoxycarbonyl)-5-aminomethyl]isoxazole-3-carboxylate; ethyl 5-(n-boc)aminomethylisoxazole-3-carboxylate; ethyl 5-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)isoxazole-3-carboxylate; 5-(tert-butoxycarbonylaminomethyl)-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
KRO-14125

methyl 2-(azetidin-3-yl)oxazole-5-carboxylate

1780567-63-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)

methyl 2-(azetidin-3-yl)oxazole-5-carboxylate
KRO-15229

2-vinyloxazole-4-carboxylic acid ethyl ester

460081-24-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H9NO3
2-vinyloxazole-4-carboxylic acid ethyl ester; ethyl 2-vinyloxazole-4-carboxylate; ethyl 2-vinyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
KRO-22100

5-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide

870703-96-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H8BrN3O2
5-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
KRO-21536

5-acetyl-3-isoxazolecarboxylic acid

145441-17-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H5NO4
5-acetyl-3-isoxazolecarboxylic acid; 5-acetylisoxazole-3-carboxylic acid; 3-isoxazolecarboxylicacid,5-acetyl; 5-acetyl-3-carboxyisoxazole; 5-acetyl-isoxazol-3-carbonsaeure
KRO-19035

(6r,7r)-7-(4-hydroxyisoxazole-3-carboxamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid

1330164-22-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)

(6r,7r)-7-(4-hydroxyisoxazole-3-carboxamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
KRO-37458

ethyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate

862599-47-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H6ClNO3
ethyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
KRO-19633

5-nitro-1,2-benzoxazole

39835-28-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H4N2O3
5-nitro-1,2-benzoxazole
KRO-02267

n1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide

127-69-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C11H13N3O3S
n1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide; 4-amino-n-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide; 4-amino-n-(3,4-d; 4-amino-n-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide; sulfafurazole; 4-amino-n-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide; sulfisoxazole; 4-amino-n-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)-benzenesulfonamide
KRO-29584

3-(bromomethyl)-1,2-benzoxazole

37924-85-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H6BrNO
3-(bromomethyl)-1,2-benzoxazole
KRO-22203

5-(2-thiazolyl)isoxazole-3-carboxylic acid

933759-69-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C13H16O3
5-(2-thiazolyl)isoxazole-3-carboxylic acid
KRO-28325

3-phenyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid

14442-12-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C10H7NO3
3-phenyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
KRO-22202

5-(2-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl)-oxazole

1228665-97-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H12FN3O
5-(2-fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl)-oxazole
KRO-29365

3-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylic acid

473700-52-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H7NO3
3-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
KRO-31872

3-(1,1-dimethylethyl)dihydro-1,5-dioxo-(3r,7ar)-1h,3h-pyrrolo[1,2-c]oxazole-7a(5h)-carboxaldehyde

1214741-19-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C11H15NO4
3-(1,1-dimethylethyl)dihydro-1,5-dioxo-(3r,7ar)-1h,3h-pyrrolo[1,2-c]oxazole-7a(5h)-carboxaldehyde