KRO-43439

2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylhydrazine

40178-22-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C9H12Cl2N2O
2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylhydrazine; 2,4-dichlor-5-isopropoxy-phenylhydrazin; 2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenylhydrazine; hydrazine,[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]
KRO-03140

methylaminoazanium hydrogen sulfate

302-15-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
CH8N2O4S
methylaminoazanium hydrogen sulfate; methyldiazanium hydrogen sulfate; methylhydraziniumsulphate; methylhydrazinesulfate(1:1); methyl hydrazine sulfate; methylhydrazine sulfate salt; methylhydrazine sulfate; menhnh2*h2so4; 1-methylhydrazinium hydrosulfate; methyl-hydrazinsulfate(1:1); methyl-hydrazinsulfate; menhnh2 sulfate; methylhydrazine hydrosulfate; methylhydrazine sulphate; methylhydrazine sulfuric acid
KRO-49697

1-methyl-2,2-dimethylhydrazine

1741-01-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C3H10N2
1-methyl-2,2-dimethylhydrazine; n,n'',n''-trimethylhydrazine; trimethyl-hydrazin; hydrazine,trimethyl
KRO-45920

n1-methyl-n1-phenyl hydrazine

618-40-6
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H10N2
n1-methyl-n1-phenyl hydrazine; 1-methyl-1-phenyl hydrazine; n-methyl-n-phenylhydrazine; hydrazine,1-methyl-1-phenyl; n-phenyl-n-methyl-hydrazine; 1-phenyl-1-methylhydrazine; einecs 210-547-9; 1-methylphenylhydrazine
KRO-10001

s-methylisothiosemicarbazide hydrogen-iodide

35600-34-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C2H8IN3S
s-methylisothiosemicarbazide hydrogen-iodide; s-methyl isothiosemicarbazide hydroiodide,min.; s-methylthiosemicarbazide hydrogeniodide; s-methylisothiosemicarbazide hydroiodide; s-methylthiosemicarbazide hydro-iodide; methyl hydrazinecarbimidothioate hydroiodide; hydrazinecarboximidothioic acid methyl ester hydroiodide
KRO-23946

(4-bromo-3-methyl-phenyl)-hydrazine,hydrochloride

112626-91-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H9BrN2
(4-bromo-3-methyl-phenyl)-hydrazine,hydrochloride; 1-(4-bromo-3-methylphenyl)urea; (4-brom-3-methyl-phenyl)-harnstoff; p-brom-m-tolylhydrazin; (4-bromo-3-methyl-phenyl)-urea; (4-brom-3-methyl-phenyl)-hydrazin,hydrochlorid; (3-methyl-4-bromophenyl)urea; 4-brom-m-tolylhydrazin; (4-brom-3-methyl-phenyl)-hydrazin
KRO-18871

f1908-0016

78364-55-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H6FN3S
f1908-0016; 6-fluoro-2-hydrazinylbenzothiazole; 6-fluorobenzothiazole-2-ylhydrazine; 6-fluoro-2-hydrrazinobenzothiazole; 2-hydrazino-6-fluoro-1,3-benzothiazole; 6-fluoro-2-hydrazino-benzothiazole; 6-fluoro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole
KRO-03572

cyclopropylmethylhydrazine,dihydrochloride

809282-61-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C4H12Cl2N2
cyclopropylmethylhydrazine,dihydrochloride
KRO-20425

5-bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride

214916-08-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H7BrClFN2
5-bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
KRO-38111

1-(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine

86398-98-3
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H6ClF3N2
1-(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine; 2-chloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine
KRO-49083

hydrazine,1,2-diphenyl

122-66-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H12N2
hydrazine,1,2-diphenyl; hydrazobenzen; 1,2-diphenyldiazane; n,n''-bianiline; 1,2-diphenyldiazane; n,n''-diphenylhydrazine; hydrazobenzene; hydrazobenzene; hydrazobenzen [czech]; benzene,hydrazodi
KRO-02765

(cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride

3637-58-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H17ClN2
(cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride; (hydrazinomethyl)cyclohexane hydrochloride; n-(cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride; cyclohexylmethylhydrazine hcl; n''-cyclohexylmethyl-hydrazinium,chloride; cyclohexylmethyldiazane hydrochloride
KRO-46497

tert-butyl 1-methylhydrazinecarboxylate

21075-83-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H14N2O2
tert-butyl 1-methylhydrazinecarboxylate; 2-methylcarbazic acid tert-butyl ester; boc-1-methylhydrazine; 1-tert-butoxycarbonyl-1-methylhydrazine; n-boc-n-methylhydrazine; tert-butyl 2-methylcarbazate; tert-butyl 2-methylcarbazate; n-tert-butoxycarbonyl-n-methylhydrazine; n-methylhydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester; 2-methylcarbazic acid tert-butyl ester; 1-tert-butoxycarbonyl-1-methylhydrazine; 1-boc-1-methylhydrazine; 1-[(t-butyloxy)carbonyl]-1-methylhydrazine
KRO-38058

2-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl

497959-29-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C6H7Cl2FN2
2-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl; (2-chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride; 2-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride; hydrazine,(2-chloro-4-fluorophenyl)-,monohydrochloride (9ci); 2-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride; 2-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochlorid
KRO-39630

(2-fluorobenzyl)hydrazine

51859-98-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C7H9FN2
(2-fluorobenzyl)hydrazine; (2-fluorophenyl)methylhydrazine
KRO-06064

oxan-4-ylhydrazine,dihydrochloride

1187974-47-5
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C5H14Cl2N2O
oxan-4-ylhydrazine,dihydrochloride
KRO-33520

(3,4-dimethyl-phenyl)-hydrazine,hydrochloride

60481-51-8
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H13ClN2
(3,4-dimethyl-phenyl)-hydrazine,hydrochloride; 3,4-dimethylphenylhydrazine hydochloride; 3,4-xylylhydrazine hydrochloride; (3,4-dimethyl-phenyl)-hydrazin,hydrochlorid; dimethyl-phenylhydrazine hydrochloride; 1-(3,4-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride; 3,4-dimethylphenylhydrazine hydrochlorid; 3,4-dimethylphenylhydrazine hcl
KRO-34984

2-hydrazinylethanol

109-84-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C2H8N2O
2-hydrazinylethanol; 2-hydrazinoethanol; 2-hydroxyethylhydrazine; 2-hydrazinylethanol
KRO-49557

n,n-diphenylhydrazine hydrochloride

530-47-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C12H13ClN2
n,n-diphenylhydrazine hydrochloride; 1,1-diphenylhydrazine hydrochloride; n,n-diphenylhydrazinium chloride
KRO-40842

2-ethylphenylhydrazine hydrochloride

19398-06-2; 58711-02-7
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H13ClN2
2-ethylphenylhydrazine hydrochloride